pursual

Siedziba g³ówna: ul. Magnuszewska 5, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 500-56-70
ul. J.Teski 3, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax: 52 348-56-86
ul. Centralna 9A, 86-031 Osielsko tel. 52 500 75 83

Laboratorium Analiz Lekarskich "ALCO" NZOZ

Witamy

Dobre rozpoznanie,dobre leczenie
Hipokrates.
Jesteœmy z Pañstwem od 1998 roku stale poszerzaj¹c zakres badañ i udoskonalaj¹c ich jakoœæ.
Dziêkujemy za okazane zaufanie,zapraszaj¹c do korzystania z naszych us³ug.

dr Krzysztof Buharowski


 

O nas

G³ówna siedziba laboratorium zosta³a przeniesiona z ulicy Wojska Polskiego 46 na ulicê Magnuszewsk¹ 5.

Zapraszamy ju¿ do naszej nowej siedziby.

 
 
Laboratorium Analiz Lekarskich ”ALCO” rozpoczê³o dzia³alnoœæ w roku 1998 i posiada swoje siedziby w Bydgoszczy przy ulicy Magnuszewskiej 5 (os. Wy¿yny), J.Teski 3 (Fordon Przylesie) oraz Ks.J.Popie³uszki 16 (Wy¿yny). Od 2 stycznia 2017r. zapraszamy równie¿ do nowego oddzia³u w Osielsku przy ulicy Centralnej 9A. 

Laboratorium posiada rejestracjê Krajowej Izby Diagnostów oraz znajduje siê na liœcie krajowej NFZ,laboratoriów spe³niaj¹cych standardy niezbêdne do wykonywania us³ug w zakresie badañ POZ oraz badañ specjalistycznych. 

Wœród badañ wykonywanych w naszych laboratoriach obok oznaczeñ rutynowych z zakresu:analityki ogólnej, bakteriologii, chemii klinicznej, hematologii oraz koagulologii, elektrolitów, immunoserologii, znajduje siê tak¿e wiele wysokospecjalistycznych badañ z zakresu immunologii, autoimmunologii, oznaczeñ hormonalnych, diagnostyki chorób zakaŸnych, toksykologii, markerów nowotworowych, markerów przemiany kostnej oraz badañ genetycznych. 

Badania wykonywane s¹ przy pomocy sprzêtu renomowanych, uznanych firm œwiatowych pod nadzorem diagnostów laboratoryjnych specjalistów I i II stopnia w dziedzinie analityki klinicznej. Podlegaj¹ wewn¹trz oraz zewn¹trzlaboratoryjnej kontroli jakoœci (Randox-Londyn, Centralny Oœrodek Kontroli Jakoœci w Diagnostyce Laboratoryjnej-£ódŸ R&D Systems-USA). 

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 oraz certyfikaty miêdzynarodowej oraz krajowej kontroli jakoœci. 

Stale rozszerzany panel badañ, z których wiêkszoœæ wykonywana jest w dniu otrzymania materia³u, dostosowany jest do potrzeb naszych klientów. 

Laboratorium obs³uguje publiczne i niepubliczne ZOZ-y, Praktyki Lekarza Rodzinnego oraz laboratoria z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i ma³opolskiego. 

Badania wykonywane w Laboratorium Analiz Lekarskich ”ALCO” cechuj¹ siê wysok¹ czu³oœci¹ i specyficznoœci¹ oraz relatywnie konkurencyjnymi cenami a nasz¹ dewiz¹ jest szybkoœæ, niezawodnoœæ oraz profesjonalizm. 

Wyniki analiz opracowane s¹ przez system komputerowy Lab-3000, co zapewnia ich czyteln¹ szatê graficzn¹ oraz mo¿liwoœæ odtworzenia na ¿¹danie klienta: zleceñ, wyników badañ, statystyki itp. Przesy³ane sa do firm wspó³pracuj¹cych za pomoc¹:fax-u, e-maila, poczty lub naszego kuriera. 
Pobieranie materia³u do badañ odbywa siê za pomoc¹ zamkniêtego jednorazowego systemu poboru dostarczanego nieodp³atnie przez Laboratorium Analiz Lekarskich ”ALCO”. Zorganizowana sieæ kurierów wyposa¿onych w telefony komórkowe zapewnia szybki i sprawny transport materia³ów do badañ w obrêbie Bydgoszczy i okolic. Z terenu Polski materia³ do badañ specjalistycznych dostarczany jest poczt¹ kuriersk¹. 

                                                                                                   517-321-6819